نویسنده = اسکندری، رقیه
ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی شاخص‌های حدی اقلیمی بارندگی در بخش مرکزی استان اردبیل

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 8119-8133

10.22034/jess.2023.382713.1963

رقیه اسکندری؛ اباذر اسمعلی عوری؛ رئوف مصطفی زاده؛ سپیده چوبه