نویسنده = فنی، زهره
تحلیل فضایی – زمانی شیوع کووید-19 در سطح محلات شهر تهران

دوره 8، شماره 3، آبان 1402، صفحه 7158-7167

10.22034/jess.2023.388031.1983

علیرضا محمدی؛ جمیله توکلی نیا؛ زهره فنی؛ الهه پیشگر؛ وحید پیشگر