نویسنده = ابراهیمی، سجاد
بررسی اثرات آسیب مکانیکی بر خواص کیفی میوه کیوی

دوره 9، شماره 2، مرداد 1403، صفحه 8313-8321

10.22034/jess.2023.404299.2064

سجاد ابراهیمی؛ راضیه پوردربانی؛ سجاد سبزی