نویسنده = حیدرنژاد گیگلو، رسول
بررسی اثرات گابا بر رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه شنبلیله تحت شرایط تنش کم آبی

دوره 9، شماره 2، مرداد 1403، صفحه 8503-8515

10.22034/jess.2023.416320.2127

موسی ترابی گیگلو؛ رضا الهامی؛ رسول حیدرنژاد گیگلو؛ حسن مهدوی کیا؛ سارا قهرمانزاده