نویسنده = دارابی، حسن
تحلیل روند تغییرات اقلیمی استان قم و پیامدهای آن

دوره 1، شماره 2، آذر 1395، صفحه 25-40

حسن دارابی؛ عباس جعفری؛ کیمیا اخوان فرشچی