نویسنده = باغوند، اکبر
Assessment of heavy metal pollution in the soil of Ahwaz oilfield by using the five-stage process of chemical dissociation and Dendrogram interpretation and pollution severity index

دوره 7، شماره 4، دی 1401، صفحه 5493-5502

10.22034/jess.2022.319056.1695

محبوبه چراغی؛ عبدالرضا کرباسی؛ سید مسعود منوری؛ اکبر باغوند


ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان دشت قائن با استفاده از مدل DRASTIC

دوره 1، شماره 2، آذر 1395، صفحه 63-71

الهه ساداتی پور؛ روح الله نوری؛ اکبر باغوند؛ سامان جوادی پیربازاری؛ حمید کاردان مقدم