نویسنده = عبدالرضا کرباسی
Assessment of heavy metal pollution in the soil of Ahwaz oilfield by using the five-stage process of chemical dissociation and Dendrogram interpretation and pollution severity index

دوره 7، شماره 4، دی 1401، صفحه 5493-5502

10.22034/jess.2022.319056.1695

محبوبه چراغی؛ عبدالرضا کرباسی؛ سید مسعود منوری؛ اکبر باغوند


تاثیر تغییر ویسکوزیته خوراک و دمای آلاینده واحد تولیدی فرآورده سنگین نفتیHVO بر میزان انتشار آلاینده CO با رویکرد کاهش مصرف انرژی

دوره 5، شماره 4، دی 1399، صفحه 3136-3141

سید باهر شفایی؛ غلامرضا نبی بید هندی؛ عبدالرضا کرباسی؛ محمد جواد امیری


بررسی ژئوشیمی زیست محیطی عناصر سمی در ناحیه غرب شهرستان خوی تا مرز رازی

دوره 1، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 57-66

عبدالرضا کرباسی؛ راضیه لک؛ مهسا سنایی