نویسنده = بهروز محمدی یگانه
نقش پیوندهای روستایی- شهری در امنیت غذایی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان پشته زیلایی، شهرستان دهدشت)

دوره 2، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 556-570

سروش سنایی مقدم؛ محمد رضا شفیعی؛ علی جهانتیغ پور؛ بهروز محمدی یگانه


ارزیابی عوامل مؤثر بر پایداری نظام کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان دهدشت)

دوره 2، شماره 2، تیر 1396، صفحه 372-386

بهروز محمدی یگانه؛ سروش سنایی مقدم؛ سعید بساک؛ سعید سجادی؛ محمد درخشان زاده