نویسنده = امیری، محمد جواد
مطالعه و ارزیابی توان گردشگری با بهره گیری از منطق فازی در محیط GIS (مطالعه موردی: شهرستان همدان)

دوره 3، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 659-672

فائزه چهرآذر؛ مهرداد نهاوندچی؛ جهانبخش بالیست؛ محمد جواد امیری