نویسنده = صالحی کمرودی، محسن
اثرات فضایی توسعه بخش کشاورزی بر کیفیت محیط زیست

دوره 5، شماره 2، تیر 1399، صفحه 2521-2528

محسن صالحی کمرودی؛ سیما شافعی


برآورد تمایل به پرداخت برای کاهش ریزگرد در اهواز و عوامل موثر بر آن

دوره 4، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1593-1598

آذر شهبازی؛ محسن صالحی کمرودی


تاثیر تغییر اقلیم بر رشد اقتصادی ایران.

دوره 4، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1614-1622

محسن صالحی کمرودی؛ اسمعیل ابونوری


بررسی تأثیر تغییر اقلیم روی تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی در استان آذربایجان شرقی

دوره 4، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1801-1809

محسن صالحی کمرودی؛ رضا شاکری بستان آباد