نویسنده = سپهرنیا، بهنام
بررسی نحوه مدیریت پسماندها در مراکز بهداشتی درمانی جنوب تهران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 693-700

الهام کوشا؛ بهنام سپهرنیا؛ عطیه بیدگلیان