نویسنده = صنعی، آزاده
بررسی پسماند آفت کش ها در گیاه Berberis vulgaris در ایران

دوره 3، شماره 3، آذر 1397، صفحه 736-743

آزاده صنعی؛ مهسا هادیپور جهرمی؛ ستایش اباذری