نویسنده = قاسم زاده، رضا
مقایسه روش‌های مختلف مدیریت پسماند شهر طبس با رویکرد ارزیابی چرخه حیات (LCA)

دوره 3، شماره 3، آذر 1397، صفحه 782-793

رضا ملکی دلارستاقی؛ رضا قاسم زاده؛ میدیا میرانی؛ پیمان یعقوب زاده