نویسنده = جوانمیری پور، محسن
پهنه‌بندی ‌کاربری‌ها بر اساس توان اکولوژیک برای مدیریت چند منظوره جنگل با رویکرد حفظ تنوع زیستی در جنگل‌های‌هیرکانی شمال ایران

دوره 4، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 965-978

افشین دانه کار؛ عباسعلی نوبخت؛ اسحق عطایی؛ داریوش بیات؛ جلیل کرمی؛ یدالله داوودی؛ محسن جوانمیری پور