نویسنده = داوودی، یدالله
پهنه‌بندی ‌کاربری‌ها بر اساس توان اکولوژیک برای مدیریت چند منظوره جنگل با رویکرد حفظ تنوع زیستی در جنگل‌های‌هیرکانی شمال ایران

دوره 4، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 965-978

افشین دانه کار؛ عباسعلی نوبخت؛ اسحق عطایی؛ داریوش بیات؛ جلیل کرمی؛ یدالله داوودی؛ محسن جوانمیری پور