نویسنده = اعظمی، جابر
پایش تغییرات پوشش سرزمین تالاب شور گلپایگان با استفاده از مدلساز تغییر سرزمین (1972-2018)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4564-4579

10.22034/jess.2022.143871

شریف جورابیان شوشتری؛ جابر اعظمی؛ معصومه فروغی


روند تغییرات و نوسانات بارش در تالاب شور گلپایگان

دوره 3، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 851-861

یونس خسروی؛ جابر اعظمی؛ مسیح رجایی؛ علیرضا متولی