نویسنده = ������������ ��������
بررسی کمی و کیفی پسماندهای تولیدی شهر ایرانشهر(استان سیستان و بلوچستان)

دوره 3، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 862-868

محمود میربلوچزهی؛ بابک توکلی؛ جواد ترکمن