نویسنده = سید محمد حسینی
ارزیابی شاخص های زیست اقلیمی سنندج

دوره 4، شماره 2، تیر 1398، صفحه 1307-1316

سید محمد حسینی؛ سید اسعد حسینی؛ علیرضا کربلایی درئی


بررسی آﺳﺎﻳﺶ اﻗﻠﻴمی و ارتباط آن با شاخص های فیزیولوژیک انسان (مورد: استان سیستان و بلوچستان)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 929-944

عبدالرضا کاشکی؛ سید محمد حسینی؛ امینه حردانی