نویسنده = جلیل صحرایی
بررسی اثر رطوبت بر توزیع اندازه ی ذرات معلق حاصل از افشانه های مختلف

دوره 4، شماره 2، تیر 1398، صفحه 1291-1298

فاطمه قیسوندی؛ جلیل صحرایی؛ آرش غریبی؛ مژگان بهرامی


بررسی کیفیت هوای داخلی یک پارکینگ طبقاتی

دوره 4، شماره 2، تیر 1398، صفحه 1389-1400

پریسا سهرابی پیردوستی؛ جلیل صحرایی


ارزیابی کیفیت هوای داخلی منازل مسکونی در کرمانشاه

دوره 4، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1002-1012

پریسا سهرابی پیردوستی؛ جلیل صحرایی