نویسنده = بهروز، باقر
مدل سازی پخش و انتشار آلودگی نفتی در زمان مد در مصب رودخانه اروندرود

دوره 4، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 991-1001

باقر بهروز؛ ابوالفضل دلبزی؛ محمد فیاض محمدی