نویسنده = امیر اشتری لرکی
مدلسازی اثرات شرایط آب و هوایی و پارامترهای فیزیکی بر مسیر و سرنوشت لکه نفتی در خلیج فارس

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 3412-3418

پوران خدری؛ مسعود صدری نسب؛ امیر اشتری لرکی


ارزیابی عملکرد نسخه جدید مدل COHERENS(V2.11) در خلیج فارس

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 2196-2204

پوران خدری؛ مسعود صدری نسب؛ امیر اشتری لرکی


بررسی اثرجزر و مد بر فرایند رسوب گذاری در اسکله شماره 38 بندر امام خمینی(ره)

دوره 4، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1832-1841

تاجماه دهدشتی؛ امیر اشتری لرکی؛ محمد فیاض محمدی