نویسنده = بقا، شروین
بررسی اثرات زیست محیطی نسل های مختلف سلول های خورشیدی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1092-1099

شروین بقا؛ نوشین سجادی؛ سید علی جوزی