نویسنده = منصور یگانه
Qualitative indicators of sustainable housing and architectural genome based on genetic algorithms

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 7737-7747

10.22034/jess.2023.381512.1958

Mansour Yeganeh؛ Mohammad Ali؛ Mohammadreza Bemanian


تحلیل ساختاری روشها و رویکردهای طراحی معماری پایدار پژوهش‌محور

دوره 7، شماره 3، مهر 1401، صفحه 5172-5187

10.22034/jess.2022.337484.1764

بابک اشتری؛ منصور یگانه؛ محمدرضا بمانیان


Nature-inspired Architectural Concepts for Challenging Spatial Boundaries

دوره 6، شماره 2، تیر 1400، صفحه 3757-3772

بابک اشتری؛ منصور یگانه؛ محمدرضا بمانیان؛ خسرو دانشجو


بازشناسی معیارها و شاخص های زیست منطقه گرایی انتقادی در ساختمان های بلند ایران

دوره 4، شماره 2، تیر 1398، صفحه 1363-1372

منصور یگانه؛ ناصر قنبری؛ محمدرضا بمانیان