نویسنده = قاسمی دستگردی، زهرا
تحلیل راهبردی کاهش پسماند خطرناک خانگی در مبدا

دوره 4، شماره 2، تیر 1398، صفحه 1250-1260

زهرا نگارش؛ زهرا قاسمی دستگردی