نویسنده = متین خواه، سیدحمید
اثر تکنیک های احیایی بر Haloxylon ammodendron C.A.Mey

دوره 6، شماره 4، دی 1400، صفحه 4430-4437

زهرا جعفری؛ سیدحمید متین خواه؛ زهره اکبری؛ محسن نائل