نویسنده = فتحی، زیبا
کاربرد آئروژل لیگنوسلولزی حاصل از پسماندهای کلش برنج در جذب رنگ اسیدی از آب

دوره 4، شماره 2، تیر 1398، صفحه 1418-1426

عاطفه رحیمی؛ یحیی همزه؛ علی عبدالخانی؛ سحاب حجازی؛ زیبا فتحی