نویسنده = بمانیان، محمدرضا
Nature-inspired Architectural Concepts for Challenging Spatial Boundaries

دوره 6، شماره 2، تیر 1400، صفحه 3757-3772

بابک اشتری؛ منصور یگانه؛ محمدرضا بمانیان؛ خسرو دانشجو


بازشناسی معیارها و شاخص های زیست منطقه گرایی انتقادی در ساختمان های بلند ایران

دوره 4، شماره 2، تیر 1398، صفحه 1363-1372

منصور یگانه؛ ناصر قنبری؛ محمدرضا بمانیان