نویسنده = مظاهر معین الدینی
مکان یابی محل دفن پسماند های صنعتی مطالعه موردی شهرک شمس آباد استان تهران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 2413-2419

زهره هاشمی؛ رضا رفیعی؛ مظاهر معین الدینی


مکانیابی محل دفن نخاله‌های ساختمانی ‌شهر کرج با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره

دوره 4، شماره 4، دی 1398، صفحه 1993-2002

سیدحسن موسوی؛ سعیده بیگدلو؛ مظاهر معین الدینی؛ قاسمعلی عمرانی؛ علیرضا میرزاحسینی