نویسنده = عربی علی آباد، فهیمه
برآورد آلبیدوی سطح زمین در کاربری ها مختلف اراضی در دشت یزد- اردکان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 2394-2403

حمیدرضا غفاریان مالمیری؛ فهیمه عربی علی آباد