نویسنده = سودائی زاده، حمید
اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی جنگلهای دست‌کاشت بر زندگی روستاییان (مطالعه موردی: چاه افضل اردکان)

دوره 5، شماره 3، مهر 1399، صفحه 2913-2924

منیژه حاجی عابدی پور چناری؛ حمید سودایی زاده؛ احمد فتاحی اردکانی؛ محمدرضا اختصاصی؛ محمد حسن امتحانی


بررسی تاثیر عملیات اصلاحی بر خاک مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی شهرستان اشکذر)

دوره 5، شماره 2، تیر 1399، صفحه 2472-2476

محمدرضا فاضل پور؛ حمید سودائی زاده؛ محمدعلی حکیم زاده؛ مجید ذاکری


تأثیر ید بر افزایش مقاومت به خشکی گونه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در مرحله جوانه زنی و رشد

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 2387-2393

حمید سودائی زاده؛ صدیقه جعفریان؛ اصغر مصلح آرانی؛ محمد علی حکیم زاده؛ زهرا سهرابی زاده


اثر تناوب زراعی روی برخی از خصوصیات خاک در مناطق خشک ( مطالعه موردی رکن آباد میبد)

دوره 4، شماره 4، دی 1398، صفحه 2056-2062

حمید سودائی زاده؛ محمدحسین حکیمی؛ محمدعلی حکیم زاده؛ سعیده آدوین؛ فاطمه هوشمندزاده