نویسنده = خانمحمدی، مهرداد
بررسی تغییرات پوشش اراضی منطقه حفاظت شده سرخ آباد

دوره 4، شماره 4، دی 1398، صفحه 1918-1926

سیده فریبا حسینی؛ مهرداد خانمحمدی