نویسنده = اشتری لرکی، امیر
بررسی اثر پیچکها بر اکوسیستم خلیج فارس با استفاده از مدلسازی عددی

دوره 6، شماره 2، تیر 1400، صفحه 3533-3539

امید ماه پیکر؛ امیر اشتری لرکی؛ محمد اکبری نسب