نویسنده = خرم نژادیان، شهرزاد
امکان سنجی بازیافت بطریهای پلاستیکیPET دور ریز در بخش گردشگری

دوره 9، شماره 2، مرداد 1403، صفحه 8687-8678

10.22034/jess.2023.410725.2101

امید محمد علیخان؛ شهرزاد خرم نژادیان


شناسایی ذینفعان در تصمیم‌گیری و سیاست گذاری مدیریت پسماند(مطالعه کیفی)

دوره 6، شماره 3، آبان 1400، صفحه 4049-4060

سمانه سادات محسنی ارمکی؛ شهرزاد خرم نژادیان؛ سعید رضا عاصمی زواره؛ آزیتا بهبهانی نیا


تعیین تجمع فلزات سنگین درخاک و گیاهان اطراف معادن و زیست دسترس پذیری آنها ( مطالعه موردی معدن سرب نخلک)

دوره 5، شماره 4، دی 1399، صفحه 3052-3058

شهرزاد خرم نژادیان؛ اصغر آزاده رنجبر؛ سعید رضا عاصمی زواره؛ علیرضا پنداشته


اندازه گیری غلظت عنصرسنگین آرسنیک در خاک ( مطالعه موردی شهرک صنعتی ابیک)

دوره 5، شماره 3، مهر 1399، صفحه 2729-2733

شهرزاد خرم نژادیان؛ مهنوش عطاپور


اندازه گیری باقیمانده سم دیازینون در محصول سیب درختی منطقه احمد آباد دماوند

دوره 4، شماره 4، دی 1398، صفحه 2021-2028

شهرزاد خرم نژادیان؛ زهرا حداد نژاد


بررسی تولید بیوگاز از پسماندهای گیاهی و حیوانی( مطالعه موردی کمپ گردشگری کوره گز)

دوره 4، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1582-1592

امید محمد علیخان؛ شهرزاد خرم نژادیان