نویسنده = محمد نوروزیان
کارایی زیست محیطی منابع آب کشور تحت محدودیت محیطی و اثرات فزاینده فضایی در ایران

دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 4808-4822

10.22034/jess.2022.144958

محمد نوروزیان؛ حسن مهرآفرین؛ حسن اعمی بنده قرایی؛ سید مهدی حسینی


تاثیر اقتصادی گرد و غبار بر درآمد کشاورزان شهرستان نیمروز

دوره 6، شماره 3، آبان 1400، صفحه 3956-3962

محمد نوروزیان؛ سید مهدی حسینی؛ امیر دادرس مقدم؛ فهیمه بزی


Evaluating the Environmental Efficiency of Iran Rapeseed Workers with Slack-Based Measure (SBM)

دوره 4، شماره 4، دی 1398، صفحه 2144-2153

محمد نوروزیان؛ سید مهدی حسینی؛ احمد اکبری