نویسنده = اسماعیلی، داریوش
اکتشاف ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه‌ای و کانی سنگین در برگه 1:25000 قزوین

دوره 4، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1720-1737

سید علیرضا آشفته؛ علی عابدینی؛ داریوش اسماعیلی