نویسنده = شمس الدینی، رحیم
مدل سازی فرآیند تولید جوش شیرین با استفاده از گاز آلاینده دی اکسید کربن

دوره 6، شماره 3، آبان 1400، صفحه 3825-3833

بهادر ابول پور؛ رحیم شمس الدینی؛ رامتین حکمت خواه


Rapid Catalytic Cracking of Municipal Waste with Simultaneous Hydrogenation to Produce Liquid Fuel

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 2170-2179

بهادر ابول پور؛ حسین وحیدی؛ مرتضی ریاضی نژاد