نویسنده = رحمانی، حمیدرضا
ارزیابی وضعیت گازهای محیطی و ذرات معلق در محیط اطراف نیروگاه شهید منتظری اصفهان

دوره 5، شماره 2، تیر 1399، صفحه 2448-2457

حمیدرضا رحمانی؛ بهمن زمانی کبرابادی