نویسنده = سامان ضیایی
بررسی رابطه بین برنامه درسی پنهان و حفظ محیط زیست

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6637-6646

10.22034/jess.2022.370967.1910

محمد جواد مهدی زاده راینی؛ حمید محمدی؛ امید شریفی؛ سامان ضیایی؛ مجتبی داورپناه


اثرات هدفمندی یارانه‌ها بر بهره‌وری آب در بخش‌های کشاورزی و صنعت

دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 4884-4895

10.22034/jess.2022.319051.1693

مجید شهریاری؛ سامان ضیایی؛ رضا شاکری بستان آباد


بررسی آثار افزایش قیمت انرژی برق بر سطوح زیر کشت محصولات کشاورزی

دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 5053-5063

10.22034/jess.2022.335578.1755

محمد جواد مهدی زاده راینی؛ علیرضا کیخا؛ حمید محمدی؛ سامان ضیایی؛ محمود احمدپور برازجانی


تاثیر آلودگی هوا و رشد اقتصادی بر مخارج مراقبت های بهداشتی در گروه کشورهای منتخب عضو اوپک با تاکید بر ایران (رهیافت PANEL ARDL)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 3302-3309

محمد جواد مهدی زاده راینی؛ سامان ضیایی؛ محمود احمدپور برازجانی


بررسی رابطه بین تولید ناخالص داخلی واقعی، مصرف انرژی، توسعه مالی، درجه باز بودن اقتصاد و شهرنشینی با تخریب محیط زیست در ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 2220-2231

محمد جواد مهدی زاده راینی؛ سامان ضیایی؛ محمود احمدپور برازجانی