نویسنده = ذاکری، مجید
بررسی تاثیر عملیات اصلاحی بر خاک مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی شهرستان اشکذر)

دوره 5، شماره 2، تیر 1399، صفحه 2472-2476

محمدرضا فاضل پور؛ حمید سودائی زاده؛ محمدعلی حکیم زاده؛ مجید ذاکری