نویسنده = قنبری، سجاد
تاثیر جهت جغرافیایی بر تراکم و تنوع‌ گیاهی در جنگل‌های سردشت

دوره 8، شماره 3، آبان 1402، صفحه 6851-6861

10.22034/jess.2023.376744.1925

عایشه اسماعیلی؛ سجاد قنبری؛ سید رستم موسوی


Non-Wood Forest Products (NWFPs) in Arasbaran Biosphere reserve, Iran

دوره 5، شماره 2، تیر 1399، صفحه 2673-2680

سجاد قنبری


وابستگی معیشتی مردم محلی به محصولات غیرچوبی ذخیره‌گاه جنگلی فندقلو اردبیل

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 2287-2294

فرشاد کیوان بهجو؛ اصغر باقری؛ سجاد قنبری؛ ثمر یوسفی