نویسنده = شیوا غریبی
ارزشگذاری اقتصادی سیمای سرزمین با رویکرد بوم شناسی سیمای سرزمین (مطالعه ی موردی: شهر همدان)

دوره 5، شماره 2، تیر 1399، صفحه 2535-2543

کامران شایسته؛ نجمه عزیزخانی شادیشه؛ حمید نوری؛ زهرا پرور؛ شیوا غریبی