نویسنده = ابراهیمی، سیدعباس
بررسی نقش هویت، نگرش‌های زیست‌محیطی و جو روانشناختی سبز در ایجاد رفتار شهروندی زیست‌محیطی

دوره 5، شماره 2، تیر 1399، صفحه 2597-2607

حسین دامغانیان؛ محمد کشاورز؛ سیدعباس ابراهیمی؛ عباسعلی رستگار