نویسنده = عسگری پور، افسانه
مقایسه وضعیت موجود و مطلوب مشارکت عمومی در ارزیابی اثرات محیط‌زیستی

دوره 5، شماره 2، تیر 1399، صفحه 2544-2553

افسانه عسگری پور؛ محمد جواد امیری؛ احمد نوحه گر