نویسنده = وحیده حسین پور کوهشاهی
بررسی اثر پارامترهای فیزیکی برمسیر حرکت لکه نفتی در اطراف جزیره سیری با استفاده از مدل GNOME

دوره 5، شماره 4، دی 1399، صفحه 3150-3154

وحیده حسین پور کوهشاهی؛ مهرناز فرزین گهر؛ کیوان کبیری