نویسنده = محمدباقر علیزاده اقدم
بررسی رابطه فردگرایی و شهریت با دغدغه محیط زیستی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تبریز)

دوره 5، شماره 2، تیر 1399، صفحه 2608-2618

فتانه حاجیلو؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ نیر محمدپور؛ سولماز سقلی