نویسنده = الهیان، محمدرضی
بررسی تغییرات شاخص‌های تنوع زیستی در اشکوب درختی تحت تأثیر ارتفاع از سطح دریا در جنگل‌های ارسباران

دوره 5، شماره 3، مهر 1399، صفحه 2801-2806

میلاد صفری؛ ناصر امید؛ کیومرث سفیدی؛ سخاوت آبهشت؛ محمدرضی الهیان