نویسنده = رضا خلیلی
ارزیابی کیفیت آب رودخانه چالوس بر اساس شاخص‌های کیفی IRWQIsc و NSFWQI

دوره 8، شماره 3، آبان 1402، صفحه 7064-7072

10.22034/jess.2023.386540.1975

مجتبی دادخواه تهرانی؛ سهیل کریمی درمیان؛ علی مریدی؛ رضا خلیلی


کاربرد مدل‌های هوشمند عصبی در پیش‌بینی پارامترهای کیفی آب مخازن سدها (مطالعه موردی: سد اکباتان همدان)

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6300-6309

10.22034/jess.2022.352332.1827

رضا خلیلی؛ محمد رستمی؛ حسین منتصری؛ محمد پروین نیا؛ مریم بیات ورکشی


Feasibility study of using optimally the wastewater from a refinery in Hakimieh neighborhood

دوره 6، شماره 3، آبان 1400، صفحه 4121-4129

رضا خلیلی؛ سید محمدامین حسینی پور


ارزیابی عرضه و تقاضای منابع آب در حوضه هراز با رویکرد مدل پویایی سیستم (Vensim)

دوره 6، شماره 2، تیر 1400، صفحه 3518-3524

رضا خلیلی؛ حسین منتصری؛ حامد متقی؛ ابوالفضل زالی


The effects of forecasted precipitation amount on probable maximum precipitation and probable maximum flood parameters

دوره 5، شماره 4، دی 1399، صفحه 2982-2989

رضا خلیلی؛ محمد پروین نیا؛ حامد متقی


ارزیابی کیفیت آب رودخانه بشار با استفاده از شاخص کیفیت آب CCME

دوره 5، شماره 3، مهر 1399، صفحه 2807-2814

رضا خلیلی؛ محمد پروین نیا؛ حامد متقی