نویسنده = عباسلو، حانیه
RDF پاسخی به تولید سیمان پایدار در زنجیره ارزش اقتصادی آن

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 7977-7996

10.22034/jess.2023.394334.2013

حانیه عباسلو؛ بهادر ابول پور؛ مهرداد تکلوزاده


Geochemistry and leaching of heavy elements of magnetite and hematite iron ore tailings in un-stabilized and stabilized state

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 8184-8190

10.22034/jess.2023.387074.1978

Hanie Abbaslou؛ Masoumeh Mahmoudi Meymand؛ Ali Reza Ghanizadeh


سنتز سبز نانو کامپوزیت منگنز/سپیولیت و کارایی آن در حذف نیکل از محلولهای آبی

دوره 5، شماره 3، مهر 1399، صفحه 2823-2829

آیدین حسن آقائی؛ حانیه عباسلو؛ سمیه بختیاری