نویسنده = محمد پروین نیا
کاربرد مدل‌های هوشمند عصبی در پیش‌بینی پارامترهای کیفی آب مخازن سدها (مطالعه موردی: سد اکباتان همدان)

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6300-6309

10.22034/jess.2022.352332.1827

رضا خلیلی؛ محمد رستمی؛ حسین منتصری؛ محمد پروین نیا؛ مریم بیات ورکشی


The effects of forecasted precipitation amount on probable maximum precipitation and probable maximum flood parameters

دوره 5، شماره 4، دی 1399، صفحه 2982-2989

رضا خلیلی؛ محمد پروین نیا؛ حامد متقی


ارزیابی کیفیت آب رودخانه بشار با استفاده از شاخص کیفیت آب CCME

دوره 5، شماره 3، مهر 1399، صفحه 2807-2814

رضا خلیلی؛ محمد پروین نیا؛ حامد متقی