نویسنده = خاوری نژاد، سارا
تاثیر آلاینده نیترات سرب بر ساختار آنزیم کاتالاز کبد گاوی

دوره 5، شماره 3، مهر 1399، صفحه 2830-2837

رومینا گل افشان؛ سارا خاوری نژاد؛ آزاده حکمت